Vesti - Promont Komerc d.o.o.

Obaveštenje o sprovođenju statusne promene

U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), privredno društvo Promont Komerc doo Niš, matični broj 07870370, Dimitrija Tucovića br.204, Niš, ovim objavljuju Nacrt plana podele privrednog društva.
Svi detalji nameravane statusne promene sadržani su u Nacrtu  koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

 

Nacrt plana podele